mei 2011 – de technische commissie trekt conclusies (deel 2)

Door , 1 juli 2012 17:50

Toen op 28 april de eerste bijeenkomst van de technische commissie alle technische mogelijkheden had verkent, afgesproken hadden wie erbij zou moeten zijn om tot een goede beoordeling gekomen kon worden en welke criteria gehanteerd moeten worden om tot een goed oordeel te komen gaan we uit elkaar om een maand later met ons huiswerk weer bij elkaar te komen. Aangevuld met de onderzoeker van TNO als onafhankelijk deskundige en de directeuren van de warmtepompfabrikanten ATAG en Stiebel Eltron moeten er conclusies getrokken kunnen worden over de voorliggende technische mogelijkheden en de verschillende exploitatie opties. Eindelijk zo denken wij… 

Ter voorbereiding van het tweede overleg op 20 mei roepen wij intern kerngroep en enkele zeer betrokken bewoners bij elkaar. We delen de uitkomsten van het eerste technische overleg en gaan met deze groep aan de slag om oordeel te vormen over alle 9 mogelijke technische opties. De score wordt bepaald voor elke oplossing en de reacties worden gewikt en gewogen, om zo goed voorbereid te zijn voor het tweede overleg. Tevens wordt opnieuw vastgesteld dat we een duurzame oplossing nastreven die de originele uitgangspunten respecteert en tevens alle problemen in het project oplossen. Kortom, we zijn er klaar voor… eens kijken hoe dit uitpakt!

Tijdens het tweede overleg is de TNO onderzoeker als onafhankelijk deskkundige uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg. Tevens zijn de directeuren van ATAG en Stiebel Eltron uitgenodigd om hun deskundigheid in te brengen. Kortom, de tweede technische werkgroep bij elkaar, iedereen die aanwezig was had vooraf huiswerk, namelijk het beoordelen van alle alternatieven en scoren ervan.

De tweede bijeenkomst is lang en zwaar, veel discussie, veel inhoud en heel veel expertkennis zit die avond aan tafel. De uitkomst van die tweede avond, op 20 mei 2011, is als volgt:

  1. Deel afkoppelen van de wijk wordt door zowel de Vitens als de belangenvereniging de Teuge als onwenselijk gezien. Er is geen haalbaar exploitatiemodel mogelijk, er is altijd van 200 woningen uitgegaan, door afkoppelen van zo’n 45% energievraag zoude de huidige broncapaciteit voldoen, maar de exploitatie zou negatief zijn. De belangenvereniging geeft aan niet te zien hoe dit zonder onenigheid in de wijk gerealiseerd kan worden. Immers wie bepaald wie wel of niet mag ontkoppelen.
  2. De oplosrichting voor herstel van het centrale WKO systeem wordt als haalbaar geacht, indien ook het vertrouwen herstelt kan worden van de bewoners in dit systeem. De beste mogelijkheid is om de exploitatie door één partij  te laten uitvoeren (zoals de Belangenvereniging voorstelt). De conclusie van de aanwezigen is dat er altijd een “financieel” gat zal zijn in zo’n situatie. Rondvraag bij de aanwezigen (BAM, Vitens, Warmtepompfabrikanten, IF Technology ) leert dat ze niet verwachten dat er een partij zal zijn die dit gaat doen.  En zelfs TNO denkt niet dat dit haalbaar zal blijken, tenzij er een partij opstaat die het financiële gat zal dichten. Indien niemand gevonden kan worden dan zal dit scenario, herstellen van het centrale WKO systeem, onhaalbaar zijn, er is immers dan geen draagvlak.
  3. Beëindigen van het centrale WKO systeem en overgaan naar individuele technische varianten.
    Bij beëindiging van het centrale WKO zijn er vier varianten die voor de individuele ombouw, namelijk een individuele bron en behoud van de warmtepomp, inzet van gas in combinatie met een HR ketel of HRe ketel en of het toepassen van een hybride lucht/water warmtepomp. Dit zullen later de varianten zijn die wij als vereniging op tafel willen hebben als aanbod naar de bewoner, de bewoners moeten immers een keuze krijgen hoe dit verder gaat en de mogelijkheid tot behoud van je warmtepomp moet ons inzien mogelijk zijn. De Vitens geeft echter aan bij beëindiging van het centrale WKO alleen een gas HR ketel variant te willen doen, dat is “veel” eenvoudiger als ombouw project is de stelling.
    Conclusie van alle aanwezigen is dat dit een realistisch scenario is, wat op voldoende draagvlak zal kunnen rekenen onder de bewoners, immers iedereen krijgt een keus.
  4. Uitspraak over de exploitatiemodellen
    Er was sprake van drie mogelijkheden. De leaseconstructie of het all-in-onderhoudscontract is niet haalbaar zo blijkt die avond. De warmtepomp fabrikanten zien er geen heil in en geven aan geen leaseconstructie te willen steunen. Daarbij tekent de belangenvereniging aan dat leaseconstructies het daadwerkelijke probleem van dit project niet aanpakt.Bij herstel van de WKO is wat ons betreft alleen voldoende draagvlak als de exploitatie door één partij ter hand genomen wordt. Geen van de partijen wil dit doen, de Vitens neemt het standpunt in dit niet te willen doen. IF Technology (adviseur van Vitens in deze) geeft aan dat er ook geen andere marktpartijen gevonden zijn die dat willen doen, en het onwaarschijnlijk is dat iemand dat gaat doen. En de gemeente Zutphen geeft aan dat ze elke oplossing steunen, als de bewoners maar tevreden zijn.Op de vraag of ze de exploitatie zelf ter hand willen nemen geeft men op dat moment geen antwoord, flauw hoor, ze hebben die project bedacht. Staan ze wel achter hun eigen bedenksels. Een lokaal energiebedrijf zou een enorme stap zijn voor duurzaamheid in Zutphen en de gemeente Zutphen laat deze kans hier liggen. Of moeten we dat anders zien als bewoners? Moeten wij de risico’s dragen?

Een lange vergadering verder zijn de uitkomsten eigenlijk wel heel duidelijk aan het worden. Herstel van het Centrale WKO is technisch mogelijk, maar alleen zinvol als het vertrouwen herstelt kan worden. Daarvoor heeft de Belangenvereniging een voorstel tot exploitatie door één partij gedaan, dit voorstel wordt echter door alle betrokken partijen afgewezen. Hierdoor lijkt het erop dat Vitens en de bewoners nog maar één realistisch scenario overblijft, namelijk beëindigen van het Centrale WKO systeem. De uitwerking van de tweede vergadering volgt en zal weer in de grote overleggroep worden besproken met alle partijen, immers er is ook nog een TNO fase 2 onderzoek uit te voeren. En de commissie neemt geen besluit, want ze waren alleen maar in het leven geroepen om de mogelijkheden uit te werken.

Dat werk zit erop. De conclusies zijn overduidelijk, herstel is technisch mogelijk en alleen wenselijk indien er voldoende draagvlak is, tenzij er een partij gevonden wordt die de exploitatie conform het voorstel van de Belangenvereniging de Teuge overneemt is dit een optie die niet realistisch lijkt te zijn. Voor het beëindigen van het centrale WKO systeem zijn er voldoende technisch haalbare opties beschikbaar, alle aanwezigen vinden dit een realistisch scenario en het zal op voldoende draagvlak kunnen rekenen (mits de technische optie geboden worden aan de bewoners). Voor exploitatie zoals voorgesteld door de belangenvereniging is de situatie ook duidelijk, geen van de partijen wil de risico’s dragen. 

Nu kunnen eindelijk de broodnodige beslissingen genomen worden in het grote overleg dachten wij… Hoe naief gedacht! Wonderbaarlijk is het dan ook dat anderhalf jaar later Vitens en gemeente met een voorstel komt voor het wijzigen van de manier van energieopwekking aan de bronzijde. Zijn zij gemakshalve de resultaten van de technische commissie vergeten?

Lees hieronder het verslag van de tweede technische werkgroep bijeenkomst.

Het verslag van de bijeenkomst van 20 mei 2011

Download: 20110520-resultaten-werkgroep-oplossingsrichtingen.pdf (PDF, 641KB)

Het voorstel van de Belangenvereniging ter aanpassing van de exploitatie

Download: 20110427-voorstel-voor-alle-partijen-4.pdf (PDF, 237KB)

Reacties gesloten

Panorama Theme by Themocracy