Individueel afwijzen WKO herstel (brief aan gemeente Zutphen)

Als u het formulier onder aan de pagina invult dan maakt u via de mail kenbaar aan de gemeente Zutphen dat u niet akkoord bent, als individuele bewoner, met herstel van het centrale WKO systeem. Boven verzoekt u middels deze brief per onmiddelijk om individueel op de hoogte te worden gehouden van elk relevant stuk aangaande de zaak. In feite doet u naast u positie kenbaar maken aan de gemeente Zutphen, ook een Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoek in zake uw individuele woning. Daarbij vraagt u om de stukken in zake uw bouwvergunning en het handhavingsplan dat hoort bij de bouwvergunning.

Door deze brief te sturen maakt u dus kenbaar dat u de gemeente Zutphen niet juist vind handelen als zij stelt dat zij uw belangen dienen door vast te houden richting de Vitens aan herstel WKO. De gemeente Zutphen stuurt wel brieven aan de Vitens namens u, maar houdt u daar als bewoner niet van  op de hoogte. Bovendien gaat de gemeente Zutphen uit van de laatste contacten met het bestuur, die namelijk wel dit standpunt huldigde.

Deze brief zal op elektronische wijze gestuurd worden aan:

  • officiële adres van de gemeente Zutphen (info@zutphen.nl)
  • wethouder Rik de Lange (r.de.lange@zutphen.nl)
  • ambtenaar M. Kelhout (m.kelhout@zutphen.nl)
  • griffier kantoor van de gemeente Zutphen (griffie@zutphen.nl)

Een kopie zal verstuurd worden aan:

  • dhr. Willem Bootsma (directeur bij de Vitens)
  • officiële adres van Vitens (info@vitens.nl)
  • het projectadres van de Vitens voor de Teuge (deteuge@vitens.nl)

Een kopie zal gaan aan het informatie adres van de Teuge (info@deteuge.nl) en het demissionair Bestuur van BV de Teuge (bestuur@deteuge.nl).

Voorbeeld van de brief (in de kleur blauw) die namens u verstuurd zal worden:

Zutphen, [DATUM]

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Positiebepaling:

Ik distantieer mij van alle uitspraken en handelingen welke door het bestuur van de Belangenvereniging de Teuge en haar advocaat namens mij zouden zijn gedaan met betrekking tot het herstel van de collectieve Warmte- Koude Opslag. Zowel het bestuur als haar advocaat beschikte over geen enkel mandaat namens mij uitspraken dan wel toezeggingen hierover te doen.

Vanaf vandaag verzoek ik u mij persoonlijk uitsluitend schriftelijk te informeren over alle aangelegenheden met betrekking tot de collectieve WKO problematiek de Teuge.

Herstel collectieve Warmte- Koude Opslag:

Ik heb een sterke voorkeur voor een individuele energievoorziening, Waarover de bewoners reeds twee maal – in opdracht van u en Vitens – zijn geënquêteerd. Herstel van de collectieve WKO is voor ons geen reële optie.

Aansprakelijkheid:

Ik stel de Gemeente Zutphen volledig aansprakelijk voor het falen van de collectieve Warmte Koude Opslag. Mocht u in samenspraak met de Vitens, voordat wij een passende energievoorziening hebben, overgaan tot ontbinding van het convenant, gesloten tussen u en Vitens, dan stel ik de Gemeente Zutphen eveneens aansprakelijk voor alle (financiële) schade welke hieruit rechtstreeks voortvloeit.

WOB verzoek:
In het kader van de collectieve WKO problematiek de Teuge verzoek ik u mij – ten behoeve van het laten vaststellen van mijn schade – de volgende informatie/documenten te verstrekken:

  • afschriften/kopieën van alle stukken welke behoren bij de totstandkoming van de bouwvergunning (inclusief de bouwvergunning zelf) behorende bij mijn woning gelegen aan het onderstaand adres en inclusief de daarbij behorende EPC berekening(en);
  • een afschrift/kopie van het handhavingsbeleidsplan van de gemeente Zutphen welke van toepassing was ten tijde van het afgeven van de bouwvergunning van vorenbedoelde woning.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie binnen de daarvoor in de wet genoemde termijn toe te sturen.

Indien u wenst gebruik te maken van het in artikel 6 tweede lid van de Wet openbaarheid van bestuur genoemd uitstel, verzoek ik u mij een duidelijk gemotiveerde mededeling hiervan te doen.

Gelet op het feit dat u reeds meerdere bewoners kosteloos de gevraagde informatie heeft verstrekt gaat hiervan een precedentwerking uit voor alle bewoners van woonwijk de Teuge. Mocht u desondanks van mening zijn dat er op basis van “de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013” toch kosten aan dit verzoek zijn verbonden dan wens ik vooraf een gespecificeerd kosten overzicht per document en documenttype van u te ontvangen.

Wet dwangsom: 

Vandaag heb ik een aanvraag voor schriftelijke stukken bij u ingediend. Ik wil u erop wijzen dat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op mijn aanvraag na vier weken zal zijn verstreken. Wanneer u niet binnen twee weken daarna alsnog een besluit neemt, dan bent u een dwangsom verschuldigd. Wellicht ten overvloede wil ik hierbij alvast een beroep op deze wet doen.

Graag ontvang ik ontvangstbevestiging van deze brief.

 

Met vriendelijke groet,

 

[NAAM]

[ADRES]

[POSTCODE]  Zutphen

[EMAIL ADRES]

 

— 
Deze brief is verstuurd via een formulier. De inhoud sta ik volledig achter.

 

 

Om de brief persoonlijk te maken en te versturen moet u het formulier hieronder invullen en op versturen klikken:

[contact-form-7 id=”2060″ title=”Afwijzen Herstel WKO – brief aan gemeente Zutphen”]