Vragen aan de Vitens nav de brief van 24 juli 2013

Klik hier om terug te gaan naar de actie-pagina, daar vindt je alle brieven die je kan versturen.

Op 25 juli 2013 heeft u een brief van de Vitens mogen ontvangen met de titel ‘Voorgang WKO de Teuge’. De brief bevestigd wat wij al wisten, namelijk dat het bestuur en haar advocaat gekoerst heeft op herstel WKO. Juridisch gezien heeft men dit ook toegelicht aan de bewoners, maar er is ons nooit gevraag wat wij willen.

De brief roept echter meer vragen op dan dat ze in werkelijkheid beantwoord. Bovendien staan er zaken in de brief die werkelijke situatie geen recht doen, schijnbaar is dhr. Willem Bootsma (directeur Vitens) vergeten wat de afspraken waren die zijn voorganger met ons als bewoners al gemaakt had. Zoals u kunt lezen is er een aanbod dat gedaan is, echter onze advocaat en het bestuur hebben dat afgewezen. Dat is onjuist, ze waren nog altijd in gesprek over de voorwaarden waaronder een voorstel gedaan zou worden.

Door deze misinformatie van de Vitens blijft het onduidelijk wat de werkelijke situatie nu eigenlijk is, welk aanbod er nu aan individueel gedaan wordt en onder welke voorwaarden dat aanbod dan gedaan wordt.

In deze brief hieronder gaan we in op de vragen die het oproept. We hopen dat veel bewoners deze vragen individueel insturen om de massa zo groot mogelijk te maken. Het wordt tijd dat de Vitens ons als individu serieus neemt en direct met ons communiceert. Wij zijn de gesprekspartner, als individuele bewoners. U als bewoner dreigt nu de dupe te worden van een juridisch steekspel dat het bestuur, de gemeente Zutphen en de Vitens aan het voeren waren, waarbij de laatste positie van het bestuur van de belangenvereniging de Teuge, namelijk herstel WKO, als uitgangspunt dient. Niet bepaald mening van de bewoners.

We hopen daarom dat u ook de volgende vragen beantwoord wil zien (zie onderaan dit scherm).

Deze brief zal op elektronische wijze gestuurd worden aan:

 • dhr. Willem Bootsma (directeur bij de Vitens)
 • officiële adres van Vitens (info@vitens.nl)
 • het projectadres van de Vitens voor de Teuge (deteuge@vitens.nl)

Een kopie van u brief gaat ook naar de gemeente Zutphen (info@zutphen.nl).

Een kopie zal gaan aan het informatie adres van de Teuge (info@deteuge.nl) en aan het demissionair bestuur BV de Teuge (bestuur@deteuge.nl).

 

Voorbeeld van de brief (in de kleur blauw) die namens u verstuurd zal worden:

 

Zutphen, [DATUM]

 

Geachte heer Bootsma,

 

Op 25 juli 2013 ontving ik een brief van u. Deze brief roept opnieuw meer vragen bij mij op dan dat het antwoorden geeft.

In de tweede alinea stelt u dat zonder het bestuur van de belangenvereniging de bewoners niet bij het overleg kunnen worden betrokken. Graag zou ik van u willen vernemen waarom u niet met mij als bewoner/klant in gesprek kunt. Ik weet toch echt zeker dat u met mij als bewoner een juridische rechtsverhouding heeft en niet met de belangenverenging.

Ik vind het vreemd dat u in uw brief van 24 juli 2013 stelt dat u laat onderzoeken of de collectieve WKO hersteld kan worden, terwijl uw eigen externe jurist zegt dat dit technisch niet mogelijk is; dus wat er nu precies onderzocht moet worden is mij geheel niet duidelijk. Graag zou ik, als uw klant, van u willen vernemen wat Vitens precies laat onderzoeken? Inmiddels heb ik van een door mij geconsulteerd ingenieursbureau vernomen dat de gewijzigde regelgeving per 1 juli 2013 u verder geen enkel soulaas biedt met betrekking tot de (technische) problemen en de exploitatie van het collectieve WKO systeem.

U schrijft dat Vitens de WKO op basis van het convenant in stand moet houden. Dit is erg vreemd, aangezien Vitens de WKO al sinds het najaar 2011 niet meer in stand houdt. De wijk is al jaren aangesloten op uw stads/-wijkverwarmingsysteem. Bent u wellicht van mening dat de huidige dieselcentrale op hetzelfde neerkomt als een Warmte Koude Opslag? Daarbij komt dat Vitens (u) en de gemeente Zutphen reeds meer dan een jaar geleden gesprekken met elkaar voerden over de vraag onder welke voorwaarden het convenant zou kunnen worden ontbonden. Dus waarom dit een probleem zou moeten zijn is mij geheel niet duidelijk. Kunt u dit nader kunt toelichten?

Dat de gemeente aandringt op herstel van de collectieve WKO lijkt mij toch ook voor u een duidelijke zaak. Ik zou u willen verzoeken uw eigen externe jurist hierover te consulteren. Hij kan u wellicht duidelijk maken dat de juridische positie van de gemeente Zutphen geen andere optie biedt dan herstel van de collectieve WKO.

Naar aanleiding van de gesprekken, die geïnitieerd werden door de gemeente Zutphen begin 2011, zijn diverse onderzoeken gedaan naar herstel van het gehele systeem. Daarbij is de bewoners voorgehouden dat alle problemen voor en achter de voordeur integraal opgelost zouden moeten worden. Hiervoor was medewerking van alle betrokken partijen noodzakelijk. U heeft vervolgens te kennen gegeven dat u alleen geïnteresseerd bent in een oplossing waar alle bewoners achter zouden staan. Daarom heeft de vereniging u toen een voorstel gedaan, waarbij u de volledige exploitatie van het gehele systeem op basis van het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe op zich zou nemen, inclusief de warmtepomp in mijn woning. Echter heeft u hiervan afgezien. Uw adviseur gaf aan dat geen enkele partij in de markt geïnteresseerd was in een dergelijk voorstel. TNO gaf aan dat er een exploitatiegat zou ontstaan, aangezien u aan het NMDA principe gehouden bent in zo’n situatie. Vervolgens heeft de heer Jutte op 14 juli 2011 aangekondigd om het collectieve WKO systeem te beëindigen, aangezien er geen enkel draagvlak was onder de partijen en de bewoners. U gaf aan dat u geen enkele mogelijkheid zag om een duurzame exploitatie uit te voeren van het WKO systeem.

Dat u een brede goedkeuring van de bewoners nodig heeft is mij geheel duidelijk. De bewering in uw bericht dat er in de wijk geen breed draagvlak zou bestaan voor een individuele warmtevoorziening is onjuist. De bewoners zijn immers, in opdracht van u en de gemeente Zutphen, in het najaar van 2011 tot twee keer toe geconsulteerd. De uitkomst was beide keren unaniem: de bewoners willen een individueel systeem. Vitens is diverse keren in het bezit gesteld van deze uitkomsten. De door uw voorganger, de heer Jutte, gewenste 70/30 verhouding is hierbij ruimschoots gehaald, de bewoners waren immers beide keren unaniem in hun wens voor een individueel systeem.

U vraagt mij te reageren op het aanbod zoals door Vitens is gedaan. Ik weet niet wanneer u mij een aanbod heeft gedaan maar ikzelf heb nooit een aanbod van u mogen ontvangen. Ik heb enkel een brief ontvangen met daarin een verzoek tot inventarisatie.

Kennelijk hebt u het bestuur van de vereniging en diens advocaat een aanbod gedaan. Ikzelf heb echter nooit een individueel aanbod van Vitens mogen ontvangen. Klaarblijkelijk heeft het bestuur en diens advocaat een aanbod afgewezen. Zij beschikten alleen over geen enkel mandaat om ook maar iets namens mij te kunnen accepteren dan wel af te wijzen. Dit zal u toch ook duidelijk wezen.

Zoals u kunt lezen zit ik met veel vragen. Volledigheidshalve som ik de vragen nog een keer op. Ik verwacht van u dat de onderstaande vragen naar waarheid zullen worden beantwoordt in een schriftelijke reactie aan mij persoonlijk. Ik verzoek u daarbij om niet wederom halve waarheden of onvolledige mededelingen te doen, maar in te gaan op de vragen die ik u stel.

 

Overleg met mij als bewoner

 1. In uw brief van 24 juli 2013 stelt u dat door het ontbreken van een belangenvereniging er geen gesprekspartner meer is. Ik betwist dit ten zeerste. Bij mijn weten ben ik het individu met een probleem dat door u is veroorzaakt. Ik wil u dan ook expliciet vragen om mij uit te leggen waarom u mij niet persoonlijk benadert voor nadere gesprekken?

 

Het aanbod tot ‘verketeling’

 1. In uw brief van 24 juli 2013 schrijft u over een ‘aanbod’. Graag zou ik dat aanbod van u op schrift ontvangen inclusief de voorwaarden die u hieraan wilt stellen, zodat ik het in overweging kan nemen. Tot op heden heb ik nooit een aan mij persoonlijk gericht (individueel) aanbod mogen ontvangen. 
 2. In uw brief van 24 juli 2013 stelt u dat er geen brede goedkeuring zou zijn voor het overgaan naar een individuele warmtevoorziening. Op basis waarvan doet u deze bewering? Graag een duidelijke toelichting.

 

Onderzoek herstel WKO:

 1. Wat laat u op dit moment precies onderzoeken in het geval u spreekt over herstel WKO? Uw advocaat heeft eerder op schrift te kennen gegeven dat het centrale WKO systeem niet te herstellen is en exploitatie derhalve niet rendabel uit te voeren is.
 2. Bent u van plan om het systeem over te dragen aan een derde partij/exploitant? Graag ontvang ik van u een toelichting op wat dan de voorstellen van deze partijen zijn, zodat ik zelf kan beoordelen of ik deze geruchten serieus moet nemen.
 3. Bedoelt u met herstel van het collectieve WKO systeem om – op basis van de uitgangspunten van de haalbaarheidsstudie uit 2001, inclusief alle noodzakelijke voorzieningen – een energieverbruik voor mij als bewoner te realiseren waarbij in ieder geval het niet meer dan anders (NMDA) principe van toepassing is?
 4. Bedoelt u met herstel van het collectieve WKO systeem, zoals dit uit de resultaten van de technische commissie is voortgekomen, een integraal herstel van het gehele systeem dus ook achter mijn voordeur?
 5. Bedoelt u met herstel van het collectieve WKO systeem ook de voortdurende instandhouding van het noodfonds zoals dit in het, in uw opdracht opgestelde, rapport van Kleissen & Partners naar een collectief systeem gesteld is?

 

Bij overgaan op herstel WKO:

 1. Indien u besluit over te gaan tot herstel WKO, hoe gaan we dan verder met het ontbreken van het contract met betrekking tot de leverings-/betalingsvoorwaarden? Ik hoop dat u zich realiseert dat ik geen contract met u zal sluiten indien hierin geen uitdrukkelijke garanties zijn opgenomen ten bate van mij als afnemer van het systeem. Ik zal slechts een dergelijk contract kunnen tekenen als ik op voorhand ten volste kan vertrouwen op een goed werkend en structureel betaalbaar systeem (stroom en vastrecht WKO). Ik zal in dat geval dus de verhaalbare garantie moeten krijgen om maandelijks nooit meer hoeven te betalen dan in een standaard gasgestookte situatie, op basis van het niet meer dan anders (NMDA) principe (conform de warmtewet). Ook zal ik, ten koste van Vitens, gevrijwaard moeten blijven van alle kosten door eventuele schade aan het systeem die ontstaat nadat de collectieve WKO is hersteld.
 2. Indien u besluit over te gaan tot herstel WKO, hoe gaan we dan verder met het verrekenen van het door mij teveel betaalde vastrecht in de periode (oktober 2011 tot heden) omdat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan energie (warmte/koude) vanuit de collectieve WKO te leveren?
 3. Indien u besluit over te gaan tot herstel WKO, hoe gaan we dan verder met de schade welke mijn warmtepomp heeft geleden door het spoelen met het middel Lubron, het meermaals invriezen van het systeem door fouten uwerzijds, de extra slijtage aan mijn warmtepomp en het extra stroomverbruik doordat Vitens structureel water heeft aangeleverd met een te lage aanvoertemperatuur zoals uit het TNO onderzoek is gebleken?

 

Ik zend deze email ook in cc aan de Wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar van dit dossier omdat de antwoorden op mijn vragen ook zeer relevant zijn voor de gemeente Zutphen.

Graag ontvang ik uiterlijk binnen drie weken op schrift antwoord op mijn al mijn vragen. Ik ben nu al twee jaar door u aan het lijntje gehouden en wil nu duidelijkheid. Ik ben van mening dat u geheel verantwoordelijk bent voor de werking van het WKO systeem en de huisinstallatie. Alles is immers onder uw verantwoordelijkheid ontworpen en geïnstalleerd. Na al die tijd wil ik een individueel aanbod dat een oplossing is voor de problemen die ik sinds het bewonen van mijn woning ervaar. Ik wil een duidelijk aanbod, individueel aan mijn situatie dat recht doet aan de door uw veroorzaakte problemen en de door mij geleden schade. Na al die jaren wil ik een individuele warmtevoorziening die werkt en ik weer op een normale manier verder kan met mijn leven met ons gezin in een woning zonder alle dagelijkse ongemakken en tegen normale kosten.

Ik begrijp dat het voor Vitens en de gemeente Zutphen een zakelijk geschil/probleem is ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons een bron van dagelijkse ongemakken en ellende is, waar wij zo snel mogelijk vanaf willen. De menselijke maat in de benadering van alle problematiek rondom de collectieve Warmte- Koude Opslag de Teuge door Vitens en gemeente Zutphen is ruimschoots overschreden.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van deze brief vooruitlopend op uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

 

[NAAM]

[ADRES]

[POSTCODE]  Zutphen

[EMAIL ADRES]

 


Deze brief is verstuurd via een formulier. De inhoud sta ik volledig achter.

 

 

Om de brief persoonlijk te maken en te versturen moet u het formulier hieronder invullen en op versturen klikken:

[contact-form-7 id=”2110″ title=”brief aan Vitens – vragen over brief 24 juli 2013″]