Individueel afwijzen WKO herstel (brief aan Vitens)

Als u het formulier onder aan de pagina invult dan maakt u via de mail kenbaar aan de Vitens dat u niet akkoord bent, als individuele bewoner, met herstel van het centrale WKO systeem. Boven verzoekt u middels deze brief per onmiddellijk om individueel op de hoogte te worden gehouden van elk relevant stuk aangaande de zaak en dat er individueel met u gecommuniceerd wordt.

De Vitens neemt onder dreiging van een aantal rechtzaken in de wijk de houding aan dat Herstel van de WKO de beste optie is. Wij weten echter allen wat de Vitens de afgelopen jaren gedaan heeft om tot een oplossing te komen. Heel weinig, dit terwijl de totaal verantwoordelijk zijn geweest voor het realiseren van dit project. Zowel voor als achter de achterdeur hadden ze volgens de gemeente Zutphen de verantwoordelijkheid.

U als bewoner dreigt nu de dupe te worden van een juridisch gevecht, waarbij de laatste positie van het bestuur van de belangenvereniging de Teuge, namelijk herstel WKO, als uitgangspunt dient. Indien u een andere mening bent toegedaan dan raden wij u aan om het bijgaande formulier (zie onderaan dit scherm).

Deze brief zal op elektronische wijze gestuurd worden aan:

  • dhr. Willem Bootsma (directeur bij de Vitens)
  • officiële adres van Vitens (info@vitens.nl)
  • het projectadres van de Vitens voor de Teuge (deteuge@vitens.nl)

Een kopie van u brief gaat ook naar de gemeente Zutphen (info@zutphen.nl).

Een kopie zal gaan aan het informatie adres van de Teuge (info@deteuge.nl) en aan het demissionair bestuur BV de Teuge (bestuur@deteuge.nl). 

 

Voorbeeld van de brief (in de kleur blauw) die namens u verstuurd zal worden:

 

Zutphen, [DATUM]

 

Geachte heer Bootsma,

Positiebepaling:

Ik distantieer mij van alle uitspraken en handelingen welke door het bestuur van de Belangenvereniging de Teuge en haar advocaat namens mij zouden zijn gedaan met betrekking tot het herstel van de collectieve Warmte- Koude Opslag. Zowel het bestuur als haar advocaat beschikte over geen enkel mandaat namens mij uitspraken dan wel toezeggingen hierover te doen.

Vanaf vandaag verzoek ik u mij persoonlijk uitsluitend schriftelijk te informeren over alle aangelegenheden met betrekking tot de collectieve WKO problematiek de Teuge.

Herstel collectieve Warmte- Koude Opslag:

Ik heb een sterke voorkeur voor een individuele energievoorziening, waarover de bewoners reeds twee maal – in opdracht van u en Gemeente Zutphen – zijn geënquêteerd. Herstel van de collectieve WKO is voor ons geen reële optie.

Aansprakelijkheid:

Ik stel de Vitens volledig aansprakelijk voor het falen van de collectieve Warmte Koude Opslag. Mocht de Vitens, voordat wij een passende energievoorziening hebben, overgaan tot ontbinding van het convenant, gesloten tussen u en gemeente Zutphen, dan stel ik de Vitens eveneens aansprakelijk voor alle (financiële) schade welke hieruit rechtstreeks voortvloeit.

Verzoek tot openheid over te volgen koers:
Het afgelopen jaar hebben wij van Vitens meermaals brieven ontvangen. Tot op heden heeft u mij daarmee vooral in verwarring achter gelaten. Een jaar geleden sprak u in een zaal met de bewoners uit dat wij op ombouw konden rekenen in 2013. Deze winter ontvingen wij van u een verzoek om mee te werken aan een inventarisatie en in uw laatste brief spreekt u weer over het herstel van de collectieve WKO. Echter heeft u in 2011 reeds laten weten aan het bestuur dat wat u betreft het project de Teuge beëindigd wordt. U heeft hiermee een bepaalde verwachting bij mij als bewoner geschapen. Het juridisch getouwtrek door uw advocaten en die van de gemeente Zutphen hebben voor vertraging gezorgd van de beoogde spoedige ombouw naar een individuele energievoorziening, zoals door Frans Jutte destijds aan ons is toegezegd.

Ik vraag u daarom per onmiddellijk duidelijkheid te geven over de door u te volgen koers. Ik verzoek u daarbij u rekening te houden met alle problemen die ik als bewoner ervaar; zoals de hoge energierekening, de geluidsoverlast – veroorzaakt door de warmtepomp en convector, het slecht/niet regelbaar zijn van de verwarming/koeling in de woning, het tekort aan voldoende warmtapwater, het ontbreken van een goed serviceapparaat. Het gehele project is immers onder uw eindverantwoordelijkheid uitgevoerd. Daarmee heeft u een groot aandeel in de verantwoordelijkheid van de problemen achter de voordeur. Dat wil zeggen dat ik het u aanreken dat de installatie in zijn geheel goed functioneert; zowel tot de voordeur als achter de voordeur. Vitens heeft ook in de vergaderingen, georganiseerd door de gemeente Zutphen in 2011, altijd te kennen gegeven dat wat u betreft er maar één mogelijkheid is: namelijk een oplossing die het draagvlak van de bewoners van de Teuge heeft en alle problemen oplost naar volledige tevredenheid van de bewoners.

Het mag duidelijk zijn dat ik middels deze brief aan u laat weten dat ik niet akkoord ben met herstel van de collectieve WKO en nog altijd wacht op een voorstel tot ombouw voor individuele warmtevoorziening. Een voorstel dat recht doet aan de problemen waar ik mij sinds het betrekken van mijn woning in bevindt door uw toedoen. 

Graag ontvang ik ontvangstbevestiging van deze brief.

Met vriendelijke groet,

 

[NAAM]

[ADRES]

[POSTCODE]  Zutphen

[EMAIL ADRES]

 


Deze brief is verstuurd via een formulier. De inhoud sta ik volledig achter.

 

 

Om de brief persoonlijk te maken en te versturen moet u het formulier hieronder invullen en op versturen klikken:

[contact-form-7 id=”2077″ title=”Afwijzen Herstel WKO – brief aan Vitens”]