Bewoners unaniem tegen herstel WKO.

Afgelopen maandag (1 julil) heeft is er op de algemene leden vergadering uitgebreid besproken wat de leden wilden. De 95 aanwezige huishoudens hebben zich die avond in iedergeval unaniem laten weten dat Herstel van het Collectieve WKO systeem door de Vitens voor deze bewoners geen optie is.
Belangenvereniging De Teuge (logo)

Dit is reeds sinds 2011 bij de gemeente Zutphen en de Vitens bekend. Echter het laatste half jaar hebben de juristen van de gemeente Zutphen en de Vitens in plaats van naar een echte oplossing te zoeken voor de problemen in het project. Gezocht naar een manier om zo goedkoop mogelijk hun verplichtingen af te doen. En jawel, de bewoners te laten zitten met de schadepost.

Duidelijk werd maandag ook dat er per huishouden zeker een schadepost van zo’n 25.000 euro schade opgelopen wordt door het falend WKO systeem. In juli 2012 deed de Vitens samen met de gemeente Zutphen, een ware belediging voor de bewoners. Ze mochten blij zijn dat het falende warmtepomp systeem vervangen werd door een gas HR ketel en daarna moesten de bewoners alle schade zelf dragen. Het voorstel werd in december 2012 nog iets verbeterd, door een ‘coulance’ betaling te doen per huishouden van 3.750 euro.

Ondertussen zijn we na drie jaar praten terug naar af. Vitens is van mening dat herstel van WKO de beste optie is (in iedergeval voor hen het goedkoopst). De gemeente Zutphen wil de bewoners steunen, maar ondertussen dringt men aan op herstel WKO, immers het is het goedkoopste voor de gemeente als we weer met WKO doorgaan.

Trieste conclusie, de bewoners zijn terug bij af… de problemen worden niet opgelost in deze wijk. De aannemers zijn een paar jaar geleden al gevlucht. Het herstel van WKO wordt onderzocht en is waarschijnlijk mogelijk. Maar niemand in deze wijk wil deze centrale WKO meer, zo bleek afgelopen vergadering van de leden wel. En de problemen? zoals de hoge energierekening (2-3x zo hoog al een normaal gezin), de service problemen, de geluidsklachten en warmteproblemen. Die mag je als bewoners weer zelf gaan oplossen…

Project de Teuge mislukt… Gemeente Zutphen was haar handen in onschuld. De Vitens komt goedkoop weg, sterker nog wij gaan het zelf betalen. En de gemeente Zutphen kijkt toe hoe haar bewoners weer dieper in de WKO ellende komt te zitten.

De eerste rechtzaken zijn in voorbereiding… wat als iedereen nu zo’n rechtszaak opstart, 187x een rechtszaak tegen gemeente en Vitens…. wie durft nog?

Algemene ledenvergadering 1 juli 2013

Belangenvereniging De Teuge (logo)

Beste leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 1 juli 2013. Zoals reeds aangekondigd op de informatieavond van 22 mei j.l., zullen op deze ledenvergadering de leden geraadpleegd worden en zaken in stemming gebracht worden.

 

Locatie:   Kantine ZVV de Hoven, Molenweg
Datum:    maandag 1 juli
Tijd:        20.00uur (zaal open om 19.30uur)

Samen staan we sterk!

Informatieavond 22 mei

Belangenvereniging De Teuge (logo)

Beste leden,

We nodigen jullie allemaal uit voor een belangrijke informatieavond op woensdag 22 mei 2013. De nadere informatie zullen jullie z.s.m. ontvangen. Het is erg belangrijk dat iedereen komt, of tenminste van elk huishouden 1 persoon.

 

Locatie:   Kantine ZVV de Hoven, Molenweg
Datum:    woensdag 22 mei
Tijd:        20.00uur (zaal open om 19.30uur)

Samen staan we sterk!

Vitens stuurt ten onrechte aanmaningen naar bewoners.

Belangenvereniging De Teuge (logo)Inmiddels horen we van meerdere bewoners dat ze een aanmaning hebben ontvangen, rondom het vastrecht hebben wij afspraken met Vitens gemaakt. Vitens komt de afspraken nu niet na. We zijn het aan het uitzoeken en komen er spoedig iedereen op terug.

Bestuur de Teuge

 

Bijgewerkt:
10 april 9:30

  • De klantenservice is op de hoogte, informeert intern de behandeld medewerker.
  • We raden jullie aan te bellen met de klantenservice van Vitens 0900 – 0650
  • Maak kenbaar dat u het niet eens bent met de betalingsherrinering en dat je wilt dat ze de fout herstellen van hun kant.
  • Vermeld daarbij dat het gaat om het inhouden betalingen mbt het in niet nakomen van de warmte & koude levering (al 2 jaar niet)

Algemene Leden Vergadering – 10 april 2013

Belangenvereniging De Teuge (logo)

Beste leden,

Jullie zijn allemaal voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering uitgenodigd op woensdag 10 april 2013. Naast de normale jaarvergadering zaken, zullen we ditmaal  aandacht hebben voor de recente ontwikkelingen: de positie van de Gemeente Zutphen en  de gesprekken met Vitens. RWV  zal aanwezig zijn om de juridische situatie toe te lichten.

 

Locatie:   Kantine ZVV de Hoven, Molenweg
Datum:    woensdag 10 april
Tijd:        20.00uur (zaal open om 19.30uur)

Samen staan we sterk!

Hoezo nakoming Vitens.

Belangenvereniging De Teuge (logo)Toelichting eis tot nakoming overeenkomst

In februari 2013 heeft Vitens nog steeds niet duidelijk gemaakt waarom het WKO-systeem niet in stand kan blijven. Alles wat we weten over het falen van het systeem is duidelijk geworden door het TNO-onderzoek en/of door stukken waar wij in de loop van de tijd de beschikking over hebben kregen. Kort samengevat: het systeem is beschadigd en herstel niet mogelijk.

Herstel WKO installatie

Indien het huidige systeem hersteld moet worden, is het noodzakelijk nieuwe putten op een andere locatie te boren. En dat is nog maar één voorwaarde. Ook moet de provincie opnieuw een vergunning afgeven. Bijbehorende voorwaarde aan deze vergunning is dat de bron in evenwicht moet blijven. Met andere woorden; er moet evenveel warmte/water aan de bron toegevoegd worden als dat er aan onttrokken wordt. Bij de huidige bron was sprake van een onbalans. Een overtreding van de vergunning.

Nakoming overeenkomst. Waarom?

Belangenvereniging De Teuge eist in eerste instantie van Vitens om de WKO installatie te herstellen. Waarom doen we dat? Belangenvereniging De Teuge eist nakoming van de overeenkomst tussen de bewoners en Vitens. Een overeenkomst die Vitens verplicht tot de levering van warmte en koeling. Geen warmte vanuit een dieselgestookte verwarmingsketel, maar duurzame warmte vanuit de WKO installatie.
Zolang Vitens warmte levert middels de dieselgestookte verwarmingsketel, levert Vitens een wanprestatie. Voordat wanprestatie bij een rechter met succes kan worden aangevochten, moet de wanpresterende partij de kans krijgen zijn wanprestatie te voorkomen. Vitens maakt tot vandaag niet duidelijk waarom zij de problemen met de WKO installatie niet kan oplossen. Vitens kende tot nu toe maar één reactie; afkoppeling van de WKO installatie, iedereen en gasaansluiting en een summiere vergoeding van schade. En dat tegen finale kwijting.
De kans dat Vitens besluit om de huidige WKO installatie te herstellen is klein, omdat de installatie volgens Vitens niet positief te exploiteren is en de herstelkosten hoog zijn. Om de patstelling die nu is ontstaan te doorbreken eist Belangenvereniging nakoming van de overeenkomst. Deze eis dwingt Vitens om duidelijkheid te geven hoe zij tegen het falen van het systeem aankijken en moet de impasse die nu is ontstaan doorbreken.

Bestuur en Kerngroep van Belangenvereniging de Teuge.

Belangenvereniging in overleg met Gemeente Zutphen

Belangenvereniging De Teuge (logo)Beste leden,

Afgelopen donderdagavond heeft het bestuur, aangevuld met de leden van de kerngroep overleg gevoerd met wethouder Rik de Lange en Menno Kelhout medewerker van de gemeente Zutphen. Aanleiding voor het gesprek was de opdracht van de raad aan het college om achter de bewoners te gaan staan.

Van dit gesprek doet het bestuur graag verslag.

De gemeente is de partij die wij naast Vitens verantwoordelijk houden voor de huidige situatie. Een mislukte milieuwijk en onderhandelingen om tot een oplossing te komen die moeizaam verlopen. Voordat wij aan het gesprek begonnen stelden wij eerst de nodige vragen aan de wethouder en de medewerker.

Wij legden op tafel dat het de afgelopen jaren aan openheid ontbrak op het gemeentehuis. Was er in het begin nog medewerking bij het opvragen van stukken uit het archief, nadien moest er over het verkrijgen van stukken lang gecorrespondeerd worden tot en met het gebruiken van de Wet openbaarheid van bestuur.
De wethouder was van mening dat vanaf nu stukken openbaar zouden moeten zijn. Wel is het zo dat de gemeente een eigen juridische positie heeft, ook ten opzichte van Vitens, de bouwers en de aannemers. Daarom is zij voorzichtig met het delen van stukken.
Wij benadrukten dat om verder te komen en om een oplossing te bereiken, niet het juridische voorop moet staan maar vooral dat de raad en het college ons de indruk geven te begrijpen wat ons probleem is. Wij hebben een falend energiesysteem, hoge energierekeningen en totnutoe het ontbreken van een oplossing die er toe doet.
Wat betreft het delen van stukken zegt de wethouder dat met de kennis van nu de stukken eerder al gedeeld hadden moeten worden met de bewoners.
Met elkaar stellen we vast dat er gezamenlijk belangen zijn maar dat er ook tegenstrijdige belangen zijn. Vanaf nu deelt het college zoveel mogelijk documenten en informatie. Ook delen we met elkaar de informatie die uit individuele contacten met Vitens komt.

Verder legden we op tafel dat ons signalen bereiken over een gasaansluiting in de wijk. Volgens de wethouder is van levering van gas echter op dit moment nog geen sprake. Gemeente denkt nog na over een reactie hierop. Wel wijst de wethouder er op dat eventueel via de rechter de gasaansluiting is af te dwingen.
Wij wijzen er op dat er afspraken zijn gemaakt voor exclusieve levering van warmte via de wko. Op het leveren van andere vormen van energie voor warmte, staat zelfs een boete van € 25.000,-. Daarnaast zijn bewoners gebonden aan het kettingbeding in hun koopovereenkomst.
Voor ons is bepalend dat wij als één wijk over gaan op een andere vorm van warmte levering en niet afzonderlijk één voor één. Aan de wethouder meegegeven dat hij daar voor moet zorgen. De gemeente is nog steeds convenantpartij van Vitens en dient vanuit die positie er voor te zorgen dat het proces van de ombouw gelijktijdig verloopt voor alle bewoners. Een enkele bewoner vooruit laten lopen op een ombouw voor de hele wijk, frustreert een snelle oplossing omdat dat dan het draagvlak wat nu nog gezamenlijk gedragen wordt weg valt.

Tot slot de Klankbordgroep. Volgens de wethouder hadden die bijeenkomsten minder waarde gekregen omdat ook de stuurgroep niet meer zoveel voorstelde. Immers, Vitens ging met het aanbod in november een eigen koers varen. Nu vooral de advocaten aan het werk zijn, is er voor de Stuurgroep weinig over om het proces nog vorm te geven. Vervolgens is er weinig te vertellen in de Klankbordgroep.
Afsluitend stellen we vast dat vertrouwen een voorwaarde is om samen te werken. Daarvoor is weer openheid nodig. De komende tijd zal moeten blijken of die er ook is.

De wethouder legt op tafel dat het college voor bewoners een avond wil organiseren om uitleg te geven over de rol van de gemeente in de afgelopen jaren. Bewoners zouden daarna, anders dan bij de forumbijeenkomsten, vragen kunnen stellen aan het college.

Wij staan er niet afwijzend tegenover omdat iedereen de kans krijgt om zijn verhaal te houden en aan de wethouder vragen te stellen. Maar vooral om iedereen in staat te stellen aan te dringen op nu echt een voortvarende aanpak bij het bereiken van een oplossing.

Afgesproken is dat de gemeente de uitnodigingen verstuurd en een locatie zoekt voor de bijeenkomst.

Bestuur en Kerngroep van Belangenvereniging de Teuge.

Raakt Zutphen invloed kwijt!


Belangenvereniging De Teuge (logo)
Beste leden,

Eerder gaf het bestuur van de Belangenvereniging uitleg over de draai van de
gemeente. Stonden wij eerst tegenover de gemeente, nu zegt de gemeente
achter ons te staan. Gisteren stond daar nog een artikel over in de krant.
In bijgevoegd document kunnen jullie lezen hoe het college zelf de draai
verwoord en hoe zij daarover verantwoording aflegt aan de raad.

Vandaag stond de reactie van Vitens al in de krant. Helaas zoekt Vitens dus
niet de onderhandelingstafel op, maar denkt via de krant te moeten reageren.

Niets is minder waar dan dat vorig jaar september Vitens ons voorstel voor een
onafhankelijk deskundige afwees. Het is Vitens die nu merkt dat zij de regie kwijt is.
Voor zover jullie het nog niet gelezen hebben, treffen jullie het artikel hierbij aan.

Het bestuur van Belangenvereniging de Teuge

Memo naar nieuwe verhoudingen WKO de Teuge.
Artikel uit de stentor, Zutphen raakt invloed kwijt.

Ommezwaai Gemeente Zutphen naar de bewoners.


Belangenvereniging De Teuge (logo)Na jaren van praten en aandacht vragen voor ons probleem met de wko lijkt de gemeente bereid om samen met ons te werken aan een oplossing. Stonden wij tot voor kort tegenover de gemeente, diezelfde gemeente gaat nu achter ons staan.

Gesproken wordt over “de gemeente”, maar feitelijk zijn dat het college en de gemeenteraad samen. Tijdens de afgelopen twee forumbijeenkomsten maakten wij mee dat raadsleden het college opdragen achter de bewoners te gaan staan om samen met ons het probleem op te lossen. Hoe het college dat moet doen, daar denken de raadsleden wel verschillend over. Er zijn raadsleden die vinden dat de gemeente direct de ombouw mogelijk moet maken en de kosten daarvan bij Vitens moet verhalen. Andere raadsleden stellen dat de gemeente beperkt bij de WKO betrokken is en daarom een bescheiden rol past.

De gemeente staat aan de basis van het project wko de Teuge door het tekenen van het convenant en is samen met Vitens verantwoordelijk te houden voor het falen. Sterker nog: in november 2010 is het de wethouder die erkent dat de WKO in de Teuge faalt. De grote mate van verantwoordelijkheid van de gemeente bij de wko moet de komende weken bij alle collegeleden en raadsleden duidelijk worden zodat wij hen meekrijgen in een oplossing.

Door de gemeente ‘mee’ te krijgen is het ‘redelijkheidsgehalte’ van ons voorstel in en buiten rechte makkelijker aannemelijk te maken. Dit wil zeggen: het is redelijk om bewoners alternatieve opties aan te bieden voor de wko en ook is het redelijk om door bewoners geleden schade te vergoeden. Die redelijkheid is af te dwingen door dat voor de rechter aannemelijk te maken (“in rechte”). Voorkeur heeft het om die redelijkheid met elkaar overeen te komen zonder de rechter in te schakelen (“buiten rechte”).

Vitens heeft ondanks de uitstraling gezamenlijk te zoeken naar een oplossing, lees de Stuurgroep, zeker de laatste maanden gekozen voor eigenhandig optreden. De brieven van ….. november 2012 en ….. februari 2013 geven daar blijk van. Geen van beide brieven heeft opgeleverd dat bewoners massaal het aanbod van Vitens omarmen. De brieven zorgen eerder voor teleurstelling en voor een gevoel of het nog wel goed komt.

In deze situatie is het belangrijk dat de gemeente zich niet meer aan de zijlijn opstelt maar een actieve houding richting Vitens laat zien. De handelswijze van Vitens, buiten de Stuurgroep om, zou daar voor de gemeente ook voldoende aanleiding voor moeten zijn. Dat is waar de gemeenteraad het college op aanspreekt.

Aan deze situatie is de afgelopen maanden hard gewerkt door leden van de Belangenvereniging, door raadsleden actief van informatie te voorzien over de wko. Informatie die blijkbaar niet of onvoldoende bij de raadsleden aanwezig was. De bijeenkomst op … november 2012 leverde bovendien een belangrijke bijdrage aan de ommezwaai van de gemeente.

Collegeleden en raadsleden omarmen gaat te ver. Wel is het een belangrijke vooruitgang dat zij achter ons zijn gaan staan.

Paul van Eykel

Voorzitter Belangenvereniging

Slapeloze nachten van bewoners in de Teuge.

Vitens

Lees,schrik en huiver. Eén van de vele verhalen van bewoners uit de geplaagde wijk “de Teuge” in Zutphen.
Hetkanniewaarzijn dat bewoners in de kou zitten en geen gebruik kunnen maken van warm water sterker nog, de “koude douche” krijgen van Vitens krijgen.

Bekijk de verstuurde brief en het energieverbruik.
Lees verder